Acties van V-Europe ten gunste van een Garantiefonds
08.02.2023

Beste leden,

Zoals u wellicht weet, werd op 26 oktober 2017 het eindrapport van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart unaniem goedgekeurd door de Belgische parlementariërs. Een van de aanbevelingen van dit rapport is de oprichting van een Garantiefonds: 

"De onderzoekscommissie beveelt aan dat België voor de toekomst een systeem invoert dat, in plaats van subsidiaire hulp te bieden die het slachtoffer dwingt contact op te nemen met de openbare of particuliere instanties die verantwoordelijk zijn voor schadevergoeding, voorziet in de oprichting van een fonds dat in staat zal zijn om hem zo spoedig mogelijk hulp en vergoedingen toe te kennen, op voorwaarde dat hij de vorderingen van de verzekeringsmaatschappijen terugkrijgt."

In mei 2018 stuurde de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor de rechten van slachtoffers van terrorisme ons, naar aanleiding van haar bezoek aan België, gelijkaardige aanbevelingen:

"De Speciale Rapporteur constateert dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de rechten en behoeften van slachtoffers en dat er nog steeds veel juridische en politieke aandacht nodig is. [...] De speciale rapporteur dringt er bij de regering op aan om van slachtoffers van terrorisme een belangrijke prioriteit te maken bij het omgaan met de gevolgen van terroristische aanslagen, onder meer door prioriteit te geven aan juridische hervormingen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de regulering van verzekeringsmaatschappijen en de oprichting van een door de overheid beheerd nationaal garantiefonds om te voorzien in de financiële behoeften van slachtoffers op korte, middellange en lange termijn. [...]"

Er moet ook worden opgemerkt dat verschillende landen, zoals Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk of Israël, effectieve compensatiesystemen hebben voor slachtoffers van terrorisme. Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft V-Europe voortdurend gewerkt aan de oprichting van een dergelijk Fonds. We zullen hier onze inspanningen in deze richting overlopen.

Reeds in 2017 publiceerde Maître Nicolas Estienne (advocaat van verschillende slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, V-Europe en specialist in aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding) een juridisch artikel waarin hij de situatie van schadevergoeding in België analyseerde en voorstelde om een Garantiefonds op te richten vergelijkbaar met wat in Frankrijk wordt gedaan. V-Europe werd ook gehoord tijdens het opstellen van de aanbevelingen (onder meer op 30 mei 2017 in de Commissie Volksgezondheid). In de Commissie Justitie kon V-Europe op 2 oktober 2018 ook de voorzitter van de AfVT (Franse Vereniging van Slachtoffers van Terrorisme) laten voordragen zodat hij het Franse systeem van Garantiefondsen voorstelde aan Belgische parlementariërs. V-Europe verdedigde er opnieuw de oprichting van een Garantiefonds in België.

Op 28 maart 2019 organiseerde V-Europe een openbare zitting in het Brussels Parlement om de gebreken aan te tonen van het toen voorgestelde wetsvoorstel (wetsvoorstel op basis van een forfaitair systeem) tot compensatie van slachtoffers van terrorisme. Opnieuw riep V-Europe de politieke wereld op om de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart te respecteren en een Garantiefonds op te richten. In mei 2019 en november 2019 herinnerde V-Europe de Minister van Justitie aan het project Garantiefonds. Laten we niet vergeten dat bij elke herdenking ook aan het project wordt herinnerd. In maart 2021, tijdens de vijfde herdenking, werd het meermaals herhaald en kreeg het media-aandacht. In maart 2022 herinnerde V-Europe langs de kanalen van de VRT aan zijn wens om België een Garantiefonds te zien oprichten. De komst van Covid heeft het wetgevingswerk over een Garantiefonds vertraagd tot 2022. Laat ons niet vergeten de tientallen politieke contacten die er verder jaarlijks plaats hebben gevonden.

Sinds begin 2022 neemt V-Europe deel aan het overleg over een nieuw wetsontwerp over de vergoeding van slachtoffers van terrorisme, geleid door Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. Op 6 juli 2022 werd V-Europe uitgenodigd in de commissie Justitie met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. We spraken opnieuw onze wens uit voor de oprichting van een Garantiefonds in België. Op 7 december 2022 heeft Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne eindelijk zijn wetsontwerp voor de vergoeding van slachtoffers van terrorisme aan het parlement voorgesteld. Dit project stelt als vooruitgang dat elk Belgisch slachtoffer van terrorisme wordt vergoed, ongeacht of ze verzekerd zijn of niet. Daarnaast wordt de termijn voor het indienen van dossiers opgetrokken van 3 naar 5 jaar. Ondanks deze vorderingen wordt met dit wetsvoorstel geen Garantiefonds voorgesteld en wordt de vergoeding van slachtoffers van terrorisme overgelaten aan particuliere verzekeraars. V-Europe nam daarom op 7 december het woord in de Commissie Economie om zich tegen het wetsvoorstel te verzetten, net zoals we al hadden gedaan hadden tijdens het opstellen van het wetsvoorstel.

Minister Dermagne keerde op woensdag 1 februari met het wetsontwerp terug naar de Commissie Economie, met als enige wijziging dat ook buitenlandse slachtoffers van aanslagen in België schadevergiedingen zouden krijgen. Dit verheugt ons. Echter zoals we op 7 december al sterk benadrukten, volstaat dit wetsvoorstel niet aangezien het de vergoeding van slachtoffers in handen laat van private verzekeraars. Internationale deskundigen zijn het erover eens dat compensatie voor slachtoffers van terrorisme de verantwoordelijkheid van de staat moet zijn, niet in de handen van privéverzekeraars. Geconfronteerd met kritiek van zowel de meerderheid als de oppositie, en mede dankzij een brief van V-Europe aan de Ministers van Economie en Justitie waarin concrete oplossingen worden voorgesteld om het wetsvoorstel te verbeteren, ging minister Dermagne op 1 februari niet over tot stemming en nam zich voor het wetsvoorstel verbeteren.

Het doel van V-Europe is om constructief verder te werken aan een wetsontwerp dat elk slachtoffer van een terroristische aanslag in België, alsook elk Belgisch slachtoffer van een terroristische aanslag, recht geeft op volledige vergoeding van de schade op basis van het gemene recht , en dit via een centraal orgaan beheerd door de Staat, het echte doelwit van terroristische aanslagen. 

We houden u op de hoogte van toekomstige vorderingen op dit gebied.

Heb je nog vragen over onze acties met het oog op de oprichting van een Garantiefonds in België? Aarzel niet om ze naar dit adres te sturen: florian.jehin@v-europe.org

In PDF beschikbaar (FR & NL): 


Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten
Victims' Voices Initiative workshop
5/10/2022