Wie zijn wij?

V-Europe brengt slachtoffers van terrorisme samen.

De vereniging is opgericht na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.

Momenteel vertegenwoordigt V-Europe bijna 250 leden die het slachtoffer zijn van terrorisme.

V-Europe is opgericht door slachtoffers van terrorisme, zowel voor slachtoffers van in België gepleegde terroristische daden als voor Belgen in het buitenland. De vereniging is in de eerste plaats opgericht voor evenementen uit het verleden en ook - het lijkt helaas mogelijk - voor toekomstige evenementen.

De eerste doelstelling is van vitaal belang omdat er nog steeds niet is voorzien in de behoeften van deze slachtoffers. De tweede doelstelling heeft betrekking op het feit dat deze kritieke situatie zich waarschijnlijk zal voordoen bij toekomstige gebeurtenissen, tenzij er nieuwe systemen en structuren worden ingevoerd. Daarom zet V-Europe zich in om met alle belanghebbenden samen te werken, om ervoor te zorgen dat lessen zijn geleerd en dat er concrete maatregelen worden genomen.

Odoo • Texte et Image
Odoo • Image et Texte

Onze bijzonderheid

V-Europe has a duality in focus and membership. Terwijl ngo's namens een andere gemeenschap werken, zijn wij en onze leden de slachtoffers van terrorisme en de uiteindelijke begunstigden van onze acties. Als organisatie voor en door de slachtoffers van terrorisme hebben we ervaringen uit de eerste hand en kanaliseren we de stem van de mensen die we vertegenwoordigen.

Onze missies

Garanderen van de rechten van slachtoffers van terrorisme op waardigheid, geheugen, waarheid en gerechtigheid en goede praktijken bevorderen voor hun hulp, bescherming en ondersteuning.

Odoo • Texte et Image

Kernwaarden

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Gericht op slachtoffers

V-Europe wordt gedreven door een slachtoffergerichte aanpak. We handelen uitsluitend in het belang van de slachtoffers

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Empowerment van slachtoffers

We bevorderen de autonomie van slachtoffers van terrorisme door bij te dragen aan hun psychologische wederopbouw en hun reïntegratie in de samenleving, en door hun rol als "ervaringsdeskundigen" in de betrekkingen met alle betrokken belanghebbenden te bevorderen.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Non-discriminatie

Met betrekking tot de rechten van slachtoffers van terrorisme bestrijden we discriminatie vanuit alle hoeken, met name op grond van nationaliteit en woonplaats.

Gedragsbeginselen

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Onafhankelijkheid en autonomie

V-Europe is een non-profit, niet-politieke organisatie. We zijn een onafhankelijke organisatie. We besturen ons autonoom volgens onze bestuursstructuur, onze missie en onze visie, en transparant, in al onze activiteiten. V-Europe sluit zich niet aan bij een overheidsinstantie, politieke partij of rechtspersoon in het bijzonder.

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Transparantie

We zijn transparant in al onze relaties met leden en bondgenoten, partners en overheid. We maken onze financieringsbronnen bekend en stellen onze financiële rekeningen ter beschikking.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes


Vertegenwoordiging

We hebben procedures ingesteld voor overleg met leden en we hebben een permanent overlegorgaan bestaande uit slachtoffers van terrorisme dat de diversiteit van onze leden vertegenwoordigt.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Aansprakelijkheid

We zijn verantwoordelijk voor onze acties en onze beslissingen jegens onze leden en de bestuursorganen. Onze verklaringen en meningen weerspiegelen de meningen en meningen van onze leden.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Vertrouwelijkheid

We handhaven strikte vertrouwelijkheid jegens onze leden en we geven geen informatie vrij zonder voorafgaande toestemming.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Samenwerking

We onderhouden ethische, vertrouwende en constructieve relaties met andere verenigingen en gouvernementele en intergouvernementele organisaties, die de waarden van V-Europe delen en bijdragen aan de verwezenlijking van de missie van V-Europe.

Onze doelen

De doelstellingen van V-Europe zijn het bieden van hulp en ondersteuning, het vertegenwoordigen van de stem en het verdedigen van de belangen van slachtoffers van terrorisme, ongeacht hun afkomst, ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging.

Sinds de oprichting van de organisatie in november 2016 bieden we directe hulp aan slachtoffers, we voorzien hen van informatie, we organiseren interne bijeenkomsten voor peer support en voor informatieve doeleinden organiseren we sociale activiteiten, bereiden we herdenkingen voor . Wij vertegenwoordigen de belangen van slachtoffers bij zowel de federale, regionale en lokale overheid als op Europees en internationaal niveau.

In die zin is V-Europe door de Verenigde Naties erkend als een organisatie van slachtoffers van terrorisme

https://www.un.org/victimsofterrorism/en/node/4459

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Informatie en ondersteuning bieden aan slachtoffers van terrorisme en herdenkings- en herdenkingsactiviteiten organiseren.


Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Pleiten voor sterke rechten en effectieve, uitgebreide en gecoördineerde diensten voor slachtoffers van terrorisme.


Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Bewustzijn en educatie.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Maak contact met andere belanghebbenden en deel onze ervaringen om onze missies te bevorderen.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Versterken van de structurele capaciteit van V-Europe om efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen.