Wie zijn wij?

V-Europe brengt slachtoffers van terrorisme samen.

De vereniging is opgericht na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.

Momenteel vertegenwoordigt V-Europe bijna 250 leden die het slachtoffer zijn van terrorisme.

V-Europe is opgericht door slachtoffers van terrorisme; zowel voor slachtoffers van in België gepleegde terroristische daden als voor Belgen die er in het buitenland het slachtoffer van werden. De vereniging werd opgericht naar aanleiding van feiten uit het verleden. Vandaag de dag werken we voor de huidige slachtoffers, maar we houden ons ook pro-actief bezig om betere steun te bieden in de toekomst mochten er zich nieuwe aanslagen voordoen - en helaas moet hiermee rekening gehouden worden.

De eerste doelstelling is van vitaal belang omdat er nog steeds niet is voorzien in al de noodzakelijke behoeften van deze slachtoffers. De tweede doelstelling heeft betrekking op het feit dat deze kritieke situatie zich waarschijnlijk zal voordoen bij toekomstige gebeurtenissen, tenzij er nieuwe systemen en structuren worden ingevoerd. Daarom zet V-Europe zich in om met alle belanghebbenden samen te werken, om ervoor te zorgen dat er lessen worden getrokken uit wat zich voordeed en dat er concrete maatregelen worden genomen.

Odoo • Texte et Image
Odoo • Image et Texte

Ons bijzonder karakter

Een bijzonderheid van V-Europe is de dualiteit van de leden en hun noden. Terwijl ngo's namens derden werken, zijn wij en onze leden de slachtoffers van terrorisme en de uiteindelijke begunstigden van onze demarches. Als organisatie voor en door de slachtoffers van terrorisme hebben we ervaringen uit de eerste hand en vertolken we de stem van de mensen die we vertegenwoordigen.

Onze missies

Het garanderen van de rechten van slachtoffers van terrorisme op waardigheid, herdenking, waarheid en gerechtigheid, en er eveneens voor te zorgen dat ze een optimale hulp, bescherming en ondersteuning krijgen.

Odoo • Texte et Image

Kernwaarden

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Gericht op slachtoffers

V-Europe wordt gedreven door een slachtoffergerichte aanpak. We handelen uitsluitend in het belang van de slachtoffers

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Empowerment van slachtoffers

We bevorderen de autonomie van slachtoffers van terrorisme door bij te dragen aan hun psychologische wederopbouw en hun reïntegratie in de samenleving, en door hun rol als "ervaringsdeskundigen" in de betrekkingen met alle betrokken belanghebbenden te bevorderen.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Non-discriminatie

Met betrekking tot de rechten van slachtoffers van terrorisme bestrijden we discriminatie vanuit alle hoeken, met name op grond van nationaliteit en woonplaats.

Gedragsbeginselen

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Onafhankelijkheid en autonomie

V-Europe is een non-profit, niet-politieke organisatie. We zijn een onafhankelijke organisatie die autonoom bestuurd wordt volgens onze bestuursstructuur. Die weerspiegelt onze missie en onze visie en is transparant in al onze activiteiten. V-Europe sluit zich niet aan bij een overheidsinstantie, politieke partij of rechtspersoon in het bijzonder.

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Transparantie

We zijn transparant in al onze relaties met leden en bondgenoten, partners en overheid. We maken onze financieringsbronnen bekend en stellen onze financiële rekeningen ter beschikking.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes


Vertegenwoordiging

We hebben procedures ingesteld voor overleg met leden en we hebben een permanent overlegorgaan bestaande uit slachtoffers van terrorisme dat de diversiteit van onze leden vertegenwoordigt.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Aansprakelijkheid

We zijn verantwoordelijk voor onze acties en onze beslissingen jegens onze leden en de bestuursorganen. Onze verklaringen en meningen weerspiegelen de meningen en meningen van onze leden.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Vertrouwelijkheid

We handhaven strikte vertrouwelijkheid jegens onze leden en we geven geen informatie vrij zonder voorafgaande toestemming.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Samenwerking

We onderhouden ethische, vertrouwelijke en constructieve relaties met andere verenigingen,  gouvernementele en intergouvernementele organisaties, die de waarden van V-Europe delen en bijdragen aan de verwezenlijking van de missie van V-Europe.

Doelstellingen

De doelstellingen van V-Europe zijn het bieden van hulp en ondersteuning, het vertegenwoordigen van de slachtoffers en het verdedigen van hun belangen. We willen aan alle slachtoffers van terrorisme deze diensten aanbieden, ongeacht hun afkomst, ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging.

Sinds de oprichting van onze organisatie in november 2016 bieden we rechtstreekse hulp aan slachtoffers. We voorzien hen van steun via sociale activiteiten en we organiseren interne bijeenkomsten voor peer support. We bereiden ook herdenkingsmomenten voor en we vertegenwoordigen de belangen van slachtoffers bij zowel de federale, regionale en lokale overheid als op Europees en internationaal niveau.

In die zin is V-Europe door de Verenigde Naties erkend als een organisatie van slachtoffers van terrorisme

https://www.un.org/victimsofterrorism/en/node/4459

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Informatie en ondersteuning bieden aan slachtoffers van terrorisme en herdenkingsactiviteiten organiseren.


Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Pleiten voor sterke rechten en uitgebreide, doelgerichte en gecoördineerde diensten voor slachtoffers van terrorisme.


Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Bewustzijn en educatie.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Contacteer andere belanghebbenden en deel onze ervaringen om onze missies te bevorderen.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Versterken van de structurele capaciteit van V-Europe om efficiëntie en continuïteit te waarborgen.